JUDr. Josef Štětina
advokát
zapsaný v seznamu advokátů
České advokátní  komory
pod č. 1382
se sídlem advokátní kanceláře
v ulici Boženy Němcové čp. 74
(proti pivovaru)
344 01 Domažlice
IČ: 10331662
NEJSEM PLÁTCEM DPH!
bankovní spojení: K.B. a.s. pob. Domažlice
č.ú.: 78-2799920287/0100
Telefon/fax: +420 379 725 414
Mobil: +420 608 260 332
 +420 723 021 218
e-mail:  advokat@akstetina.cz
O sobě: Jsem samostaným advokátem specializovaným zejména na oblast občanského, obchodního, pracovního, rodinného a správního práva s 25-ti letou praxí v oboru.
právní zaměření: 
a/ v oblasti občanského práva poskytuji veškeré právní služby v této právní oblasti, zejména:
- zastupuji své klienty v občanskoprávních řízeních a sporech, včetně zastupování před všemi soudy v ČR
- sepisuji listiny o jednostraných právních úkonech (uznání závazku, přistoupení k dluhu apod.)
- sepisuji občanskoprávní smlouvy (kupní, darovací, nájemní,  o vypořádání spoluvlastnictví, zástavní, o převodech nemovitostí, o zřízení věcného břemene, o náhradě škody apod.),  včetně ověření podpisů smluvních stran
- zastupuji klienty při vymáhání pohledávek v exekučním řízení
- poskytuji porady a konzultace v občanskoprávních věcech
b/ v oblasti obchodního práva - poskytuji veškeré služby související se zakládáním obchodních společností a družstev
- zastupuji klienty v obchodních sporech
- sepisuji obchodní smlouvy
- zajišťuji právní agendu podnikatelů a společností
- poskytuji porady a konzultace v obchodních věcech
c/ v oblasti pracovního práva - zastupuji klienty v pracovněprávních sporech, zejména o nároky vyplývající z pracovního poměru,  dále ve sporech souvisejících s rozvázáním pracovního poměru, ve věcech náhrady škody
- zajišťuji pracovněprávní agendu pro zaměstnavatele
- poskytuji porady a konzultace v pracovněprávních věcech
d/ v oblasti rodinného práva - zastupuji klienty v řízení o rozvod manželství, v řízení o výchovu a výživu dětí, o výživné manželky, o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, o určení rodičovství, o osvojení apod.
- poskytuji porady a konzultace v pracovněprávních věcech
e/ v oblasti správního práva - zastupuji klienty ve správních řízeních, zejména ve stavebním řízení, v řízení před finančními úřady, v soudním řízení správním a při řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem
- poskytuji porady a konzultace ve správních věcech
Ceny služeb: Ceny poskytovaných služeb upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.
Cena poskytovaných právních služeb je obvykle sjednávána individuálně podle potřeb a možností klienta a po přihlédnutí k rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb.

V této souvislosti je potřebné klienta informovat, že v soudních sporech (v případě úspěchu ve věci) je zastupovanému klientovi zásadně soudem přiznáváno právo na náhradu nákladů řízení, a to ve výši určené vyhláškou  Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb. Cenu poskytovaných služeb tak v těchto případech obvykle uhradí protistrana.